Wel of niet ontslaan na twee jaar ziekte?

Bij de invoering van de WWZ is bepaald dat een werkgever ook aan een werknemer die na twee jaar ziekte ontslagen wordt een transitievergoeding verschuldigd is.

Dit stuitte in de praktijk op veel weerstand: werkgevers vonden het niet redelijk dat zij na twee jaar loon doorbetalen ook nog een transitievergoeding moesten betalen. Zeker bij werknemers die in de IVA terecht kwamen werd deze pijn gevoeld. In de praktijk bleek dat arbeidsovereenkomsten met zieke werknemers gewoon door werden gezet om betaling van een transitievergoeding te voorkomen (het zogeheten “slapend houden van het dienstverband”). Nadeel daarvan is dat de transitievergoeding steeds hoger oploopt omdat het dienstverband voortduurt.

Er is veel geprocedeerd over de vraag of een werkgever gedwongen kan worden een slapend dienstverband te beëindigen. De jurisprudentie daarover was tot nog toe redelijk eenduidig: het werd niet als “netjes” gezien als een werkgever het dienstverband slapend hield, maar er werd ook geen recht van de werknemer op beëindiging aangenomen.

Wellicht komt aan deze jurisprudentie nu of in de nabije toekomst een einde. Waarom?

Per 1 januari 2020 eindigt de bijzondere regeling voor 50-plussers. Vanaf die datum gaat de transitievergoeding voor hen drastisch omlaag. Werkgevers hebben er dus veel belang bij om te wachten met het ontslaan van oudere werknemers tot na 1 januari 2020 terwijl oudere werknemers er een groot belang bij hebben om vóór 1 januari 2020 ontslagen te worden.

Daar komt bij dat in juli 2018 de Wet Compensatie Transitievergoeding Ontslag Langdurig Arbeidsongeschikte Werknemers is aangenomen. Deze wet regelt dat dat werkgevers de transitievergoeding die zij aan zieke werknemers betalen bij uitdiensttreding na twee jaar ziekte kunnen verhalen.

Het is goed mogelijk dat deze wet via een omweg een kentering in de huidige jurisprudentie op gang kan gaan brengen. Tijdens het debat over de WAB merkte minister Koolmees namelijk over slapende dienstverbanden op dat hij het van belang acht dat slapende dienstverbanden zo snel mogelijk worden beëindigd. Ook wijst de minister erop dat de compensatieregeling belemmeringen voor de werkgevers wegnemen. Koolmees ziet daarin een prikkel om te ontslaan en acht dit ook wenselijk. Hij riep tijdens het debat alle werkgevers op om zo snel mogelijk een einde te maken aan die slapende dienstverbanden.

Laat je dus goed adviseren over de (on)mogelijkheden van een ontslag na twee jaar ziekte en de bijbehorende verplichting tot het betalen van een transitievergoeding. U kunt hiervoor terecht bij Rotterdam Legal.

UPDATE 28 maart 2019: een kantonrechter heeft voor het eerst geoordeeld dat de werkgever een slapend dienstverband moest opzeggen, op straffe van een dwangsom. 

Let wel: het ging om iemand met een IVA-uitkering zonder enig zicht op herstel. Neem contact op om te weten in hoeverre deze uitspraak voor u relevant is.

Klik voor de uitspraak hier.