Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 een uitspraak gewezen aangaande de vraag wanneer een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden wegens disfunctioneren.

Op basis van de wet is (onder meer) vereist dat de werkgever de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en dat de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer.

Gelet op de ingrijpende gevolgen die een ontbinding op grond van disfunctioneren voor een werknemer kan hebben, moet worden aangenomen, mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, dat de werkgever aan de werknemer serieus en reëel gelegenheid tot verbetering moet hebben geboden. Wat dat precies inhoudt, hangt af van de omstandigheden van het geval en daarbij spelen de volgende zaken mee:

  • de aard, de inhoud en het niveau van de functie,
  • de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring,
  • de aard en mate van de ongeschiktheid van de werknemer,
  • de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld,
  • de duur van het dienstverband,
  • wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren,
  • de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering, en,
  • de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.

Hieruit volgt maar weer dat iedere zaak maatwerk is. Rotterdam Legal kan u hierin bijstaan.