Recht op transitievergoeding na ontslag op staande voet

De Hoge Raad heeft in de Dräger-uitspraak bepaald dat de transitievergoeding ook verschuldigdheid kan zijn na een ontslag op staande voet. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Wwz, kan namelijk worden afgeleid dat de wetgever de verschuldigdheid van een transitievergoeding heeft willen laten afhangen van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. Hieruit volgt dat indien die ernstige verwijtbaarheid ontbreekt er ook bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet sprake kan zijn van een toekenning van een transitievergoeding.

Nu rijst de vraag hoe de toets – of een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten – moet worden ingevuld. Hierop geeft de Hoge Raad in de Woondroomzorg-uitspraak antwoord op.

De Hoge Raad overweegt dat uit de parlementaire geschiedenis van de WWZ blijkt dat er niet snel sprake is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten. De uitzonderingsgrond heeft een beperkte reikwijdte en moet terughoudend worden toegepast. De werknemer kan zijn recht op een transitievergoeding alleen kwijtraken in uitzonderlijke gevallen, waarin evident is dat het tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst leidende handelen of nalaten van de werknemer niet slechts als verwijtbaar, maar als ernstig verwijtbaar moet worden aangemerkt.

Bij de beoordeling of daar sprake van is, zijn de omstandigheden van het geval – waaronder de persoonlijke omstandigheden van de werknemer – slechts van belang voor zover deze van invloed zijn op de verwijtbaarheid van het handelen of nalaten van de werknemer dat tot het ontslag heeft geleid. De overige omstandigheden van het geval (dus omstandigheden die geen verband houden met de gedragingen van de werknemer die tot het ontslag hebben geleid, noch met de verwijtbaarheid van die gedragingen) zijn in dit verband niet van betekenis.

Dat betekent dat alleen omstandigheden mogen worden meegenomen die van belang zijn voor de bepaling van de mate van verwijtbaarheid. Dit is een hele beperkte toets. Houd er dus rekening mee dat er ook bij een ontslag op staande voet sprake kan (zal) zijn van een transitievergoeding.