Openbare en publiekelijk toegankelijke bekendmaking van registratie 2019

Behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur heeft C. Heerink-van Hattem in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Arbeidsrecht, met als subspecialisaties: arbeidsmediation, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap.

Deze registratie verplicht mevrouw Heerink elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen geldig indien het schriftelijk is aangegaan met een meerderjarige werknemer én er voldoende in is gemotiveerd dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever. Indien niet is voldaan aan één of meer van deze eisen, betekent dit dat het beding nietig (niet geldend) is.

Van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever is niet snel sprake, maar hoe ga je dan (als goed werkgever) om met een contract voor bepaalde tijd dat wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd en waarin je wel een concurrentiebeding opgenomen wilt hebben?

Het is niet gemakkelijk om een werknemer voor het eerst te confronteren met een concurrentiebeding bij het omzetten van het contract voor bepaalde tijd naar een contract voor onbepaalde tijd. Komt nog bij dat veel werkgevers de omzetting van het contract enkel bevestigen en helemaal geen separate nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden.

Continue reading “Concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd”

Verworven recht? Zo gemakkelijk niet!

Hoge Raad heeft in een overweging ten overvloede bepaald wanneer een bepaalde gedragslijn van een werkgever een arbeidsvoorwaarde schept.

Volgens de Hoge Raad laat de vraag of er sprake is van een zogeheten “verworven recht” zich niet in algemene zin beantwoorden.

Het komt – zoals de Hoge Raad al in het Haviltex-arrest bepaalde – altijd weer aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan elkaars gedragingen mochten toekennen.

In dit verband komt volgens de Hoge Raad betekenis toe aan de volgende gezichtspunten:

de inhoud van de gedragslijn;

de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer jegens elkaar innemen;

de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd;

hetgeen de werkgever en de werknemer in verband met deze gedragslijn jegens elkaar hebben verklaard of juist niet hebben verklaard;

de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de gedragslijn voortvloeien, en;

de aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd.

Nieuwe gedragsregels

Het beroep van advocaat is een door ethiek gekenmerkt beroep en Rotterdam Legal stelt er eer in om naar beste vermogen vakkundig en naar alle wettelijke en gedragsrechtelijke maatstaven te functioneren. In dat kader vindt Rotterdam Legal het van belang te wijzen op het feit dat de Nederlandse Orde van Advocaten nieuwe gedragsregels heeft opgesteld voor de advocatuur.

Iedere cliënt van Rotterdam Legal mag daarom het volgende verwachten:

Rotterdam Legal is onafhankelijk ten opzichte van de cliënt, derden en de zaken waarin Rotterdam Legal als zodanig optreedt;

Rotterdam Legal is partijdig bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van haar cliënt;

Rotterdam Legal is integer en onthoudt zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt;

Rotterdam Legal is deskundig en beschikt over voldoende kennis en vaardigheden; en

Rotterdam Legal is een vertrouwenspersoon en neemt geheimhouding in acht binnen de door de wet en het recht gestelde grenzen.

Uitvoering Wet DBA weer opgeschort

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is (wederom) verlengd tot 1 januari 2020.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Wel is het kabinet voornemens de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Indien u advies wilt over hoe u om kunt gaan met ZZP-ers in uw bedrijf, kunt u contact opnemen met Rotterdam Legal.