Nieuwe gedragsregels

Het beroep van advocaat is een door ethiek gekenmerkt beroep en Rotterdam Legal stelt er eer in om naar beste vermogen vakkundig en naar alle wettelijke en gedragsrechtelijke maatstaven te functioneren. In dat kader vindt Rotterdam Legal het van belang te wijzen op het feit dat de Nederlandse Orde van Advocaten nieuwe gedragsregels heeft opgesteld voor de advocatuur.

Iedere cliënt van Rotterdam Legal mag daarom het volgende verwachten:

Rotterdam Legal is onafhankelijk ten opzichte van de cliënt, derden en de zaken waarin Rotterdam Legal als zodanig optreedt;

Rotterdam Legal is partijdig bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van haar cliënt;

Rotterdam Legal is integer en onthoudt zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt;

Rotterdam Legal is deskundig en beschikt over voldoende kennis en vaardigheden; en

Rotterdam Legal is een vertrouwenspersoon en neemt geheimhouding in acht binnen de door de wet en het recht gestelde grenzen.