Verworven recht? Zo gemakkelijk niet!

Hoge Raad heeft in een overweging ten overvloede bepaald wanneer een bepaalde gedragslijn van een werkgever een arbeidsvoorwaarde schept.

Volgens de Hoge Raad laat de vraag of er sprake is van een zogeheten “verworven recht” zich niet in algemene zin beantwoorden.

Het komt – zoals de Hoge Raad al in het Haviltex-arrest bepaalde – altijd weer aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan elkaars gedragingen mochten toekennen.

In dit verband komt volgens de Hoge Raad betekenis toe aan de volgende gezichtspunten:

de inhoud van de gedragslijn;

de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer jegens elkaar innemen;

de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd;

hetgeen de werkgever en de werknemer in verband met deze gedragslijn jegens elkaar hebben verklaard of juist niet hebben verklaard;

de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de gedragslijn voortvloeien, en;

de aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd.

Uitvoering Wet DBA weer opgeschort

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is (wederom) verlengd tot 1 januari 2020.

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Wel is het kabinet voornemens de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Indien u advies wilt over hoe u om kunt gaan met ZZP-ers in uw bedrijf, kunt u contact opnemen met Rotterdam Legal.

 

 

Aanzegging of opzegging?

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de vraag wanneer een mededeling moet worden opgevat als een aanzegging of een opzegging.

In de zaak waar het om ging was de werkgever in de veronderstelling dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarnaast zou de werkgever binnenkort haar bedrijf beëindigen. De werkgever had om die reden op 13 augustus 2015 een aanzegging gedaan aan de betreffende werknemer waarin het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege werd aangezegd.

Later werd duidelijk dat er waarschijnlijk sprake was van opvolgend werkgeverschap en daarom van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vraag is nu hoe de brief van 13 augustus 2015 moet worden opgevat.

Continue reading “Aanzegging of opzegging?”

Bewijsrecht in het arbeidsrecht

Onder het oude ontslagrecht was het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de rechter kon beslissen zonder gebonden te zijn aan de wettelijke bewijsregels. Dat betekende met name dat partijen konden volstaan met het aannemelijk maken van hun stellingen.

Na de invoering van de Wwz is de Hoge Raad hiervan afgeweken door te bepalen dat ook in ontbindingsprocedures de wettelijke bewijsregels van toepassing zijn. Daardoor is het niet meer voldoende is dat feiten aannemelijk zijn, maar moeten feiten bewezen worden.

Wat is het verschil tussen een aannemelijk feit en een bewezen feit? Continue reading “Bewijsrecht in het arbeidsrecht”